terms of service

1. Informacje ogólne

 

 1. Dokument ten, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne warunki korzystania z serwisów internetowych: www.digitalalbum.pl, www.efoto.com.pl, www.efotoksiazka.pl  będących własnością firmy fotograficznej Laboratorium i Sklepy Foto Lab Stanisław Bryg z siedzibą w Mielcu ul. Wojska Polskiego 3 zarejestrowanej w spisie ewidencji gospodarczej w Mielcu pod nr 3738 Regon: 690041929, NIP: PL8171010920 zwanej dalej Serwisem lub Serwisami.
 2. Serwisy dostępne są publicznie, zarówno dla osób prywatnych jak i firm zwanych dalej ogólnie Użytkownikami.
 3. Zastrzegamy sobie prawo i wyłączność do dokonywania wszelkich zmian dotyczących poniższych warunków i zastrzeżeń według naszego uznania, bez konieczności uprzedzania i powiadamiania użytkownika o nich, a wszystkie zaistniałe zmiany tych warunków i zastrzeżeń wchodzą w życie natychmiast po pojawieniu się na tych stronach internetowych. W razie ponownego skorzystania z wszelkich usług po tym jak zaistniały jakiekolwiek zmiany w warunkach i zastrzeżeniach, należy zaakceptować te zmienione warunki i zastrzeżenia, które następnie zostaną włączone do umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem, a serwisami. Dlatego też zaleca się regularne zapoznawanie się z warunkami i zastrzeżeniami, za każdym razem, kiedy składa się nowe zamówienie na usługi.
 4. Po zapoznaniu się z treścią poniższych warunków i zaakceptowaniu ich, proszę kliknąć przycisk "Akceptuję". Należy pamiętać, że brak lub odmowa akceptacji poniższych warunków wiąże się z niemożnością składania jakichkolwiek zamówień na usługi, które oferowane są na tych stronach internetowych.

 

 

2. Warunki korzystania z Serwisów 

 

 1. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z Serwisów jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Użytkownik ustanawia również swój login i hasło, którym potwierdza zamówienie. Podane w formularzu dane muszą być prawdziwe.
 2. Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie aktualizować zarejestrowane w Serwisach dane w przypadku każdej ich zmiany.
 3. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez nasze Serwisy zgodnie z ustawą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego konta innym osobom. Niedopuszczalne są wszelkie próby ingerencji w konta innych Użytkowników.
 5. Użytkownik składając zamówienie na produkty w serwisach poświadcza i gwarantuje, że wszystkie szczegóły dotyczące jego osoby, rachunku z którego dokonuje płatności, a także kart kredytowych i debetowych są poprawne i są jego własnością.
 6. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść przesyłanych materiałów (w szczególności za ewentualne naruszenia praw autorskich).

 

 

3. Realizacja usługi, koszt produktu

 

 1. Serwisy poprzez swoje programy, formularze zamówień umożliwiają użytkownikowi przesyłanie, ładowanie, wrzucanie obrazów graficznych, zdjęć, które później zgodnie z formularzem zamówienia - zostaną przez serwisy przetworzone w fotoalbumy, fotoksiążki, opakowania, wydruki, zdjęcia, okładki, upominki fotograficzne lub inne produkty będące w ofercie wszystkich serwisów.
 2. Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzyma wiadomość e-mailem na adres skrzynki pocztowej, którą podał przy rejestracji otrzymując w treści informację potwierdzającą złożenie zamówienia,  przesłaniu plików oraz inne informacje związane z realizacją zamówienia .
 3. Właściciel Serwisów zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Serwisy zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Użytkownika. W przypadku anulowania zamówienia, użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany drogą e-mail, a także zostaną mu zwrócone pieniądze, które wpłacił przy składaniu zamówienia.
 4. Cena rzeczywista danego produktu, który został wybrany przez użytkownika,jest tą ceną, którą użytkownik zaakceptował w dniu i o czasie składania zamówienia pod warunkiem, że nie dopisał w uwagach zamówienia dodatkowych produktów bądź usług i wymagań co do swojego zamówienia. W takim przypadku do zaakceptowanej kwoty zostaną doliczone dodatkowe koszty zgodnie z informacją w uwagach zamówienia oraz koszt domyślnej lub wybranej opcji przesyłki. Wyżej wymieniona cena obejmuje także podatek VAT chyba, że wyraźnie w którymś serwisie została podana informacja, że jest to cena netto. W takim wypadku zostanie dodatkowo naliczony podatek Vat.
 5. W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych UE kiedy kontrahenci posiadają Europejski Nr Podatkowy wszystkie transakcje rozliczane są w cenach netto.
 6. Ceny mogą ulegać zmianom w każdej chwili przed zaakceptowaniem danego zamówienia złożonego przez użytkownika. Serwisy będą dokładać wszelkich starań, aby ceny przedstawione na wszystkich stronach internetowych były dokładne, właściwe i obecnie obowiązujące.
 7. Rozliczenie transakcji może odbywać się następująco: przelewem bankowym na konto Właściciela Serwisu, płatność poprzez serwisy PayU, PayPal, płatność przy odbiorze przesyłki (wysyłka za zaliczeniem) lub płatność gotówkowa na miejscu. W przypadku płatności przez serwis PayPal jest doliczana dodatkowa opłata 2% wartości zamówienia.
 8. Użytkownik dokonuje wpłaty całej sumy zgodnie z ustalonymi zasadami w każdym serwisie lub bezpośrednimi ustaleniami z właścicielem Serwisu. Szczegółowe zasady podane są w warunkach szczegółowych każdego serwisu bądź programu, którego użytkownik używa.
 9. Paragon fiskalny lub faktura VAT są wystawiane i dołączone do każdego zamówienia zgodnie z aktualnymi wymogami prawa w tym zakresie.

 

 

4. Dostawa

 

 1. Serwisy realizują wysyłki zamówionych produktów poprzez kilka firm kurierskich. Użytkownik podczas składania zamówienia wybiera firmę kurierską oraz rodzaj dostawy, a serwis dostarcza produkt zgodnie z dyspozycją. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej w nagłych przypadkach bez uprzedzenia o tym Użytkownika.
 2. Obecnie Serwisy korzystają z firm kurierskich: GLS - Polska i Europa, DHL- Polska, TNT - cały świat, Poczta Polska. Użytkownik może również zamówić własnego kuriera. Dokładne koszty dostawy podane są w każdym serwisie i uzależnione są od formy dostawy, wagi, wielkości i miejsca dostarczenia.
 3. Serwisy dołożą wszelkich starań, aby dostarczyć Użytkownikowi zamówione produkty w jak najkrótszym czasie; Serwisy nie ponoszą odpowiedzialności w razie opóźnienia w realizacji zamówienia przez firmę dostarczającą zamówienie.
 4. W przypadku braku spodziewanej dostawy produktów fotograficznych, należy niezwłocznie poinformować Serwis o zaistniałej sytuacji poprzez e-mail,w takim przypadku znajdziemy racjonalne rozwiązanie, aby to zamówienie dotarło do klienta.

 

 

5. Prawo konsumenta, reklamacje

 

 1. Proszę zwrócić szczególną uwagę na fakt, że zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 na nasze produkty nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zwrotu zamówionych produktów zgodnie z zapisami w ustawie /"....w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb....."/.
 2. Użytkownik ma możliwość anulować zamówienie, tylko w przypadku nie rozpoczęcia przez Serwis jego realizacji. Wtedy, Użytkownik otrzyma całkowity zwrot sumy jaką zapłacił za zamówiony produkt. W przypadku rozpoczęcia realizacji Użytkownik jest zobowiązany zapłacić część należności adekwatną do poniesionych kosztów przez Serwis.
 3. Aby anulować zamówienie, Użytkownik musi powiadomić nas o tym zamiarze w formie e-maila na adres: zamowienia@digitalalbum.pl bądź poprzez swoje konto w Serwisie.
 4. Reklamacje można składać w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania zamówionych produktów, pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres: reklama@digitalalbum.pl  bądź poprzez specjalny formularz będący w panelu klienta w Serwisie.
 5. Procedura reklamacyjna wszczynana jest niezwłocznie i jest indywidualnie rozpatrywana zawsze w trosce o dobro Użytkownika.  Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zamówienia. Właściciel Serwisu w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu lub z winy Użytkownika.
 6. Jakość zdjęć i gadżetów jest ściśle związana z parametrami przesłanych plików graficznych. Serwis nie odpowiada za niezadowalającą jakość odbitek i gadżetów jeśli wynika ona z niskiej jakości dostarczonych oryginałów cyfrowych.
 7. Reklamacje dotyczące gadżetów, a wynikające z ich niewłaściwego użytkowania nie będą rozpatrywane.
 8. Kosztami powstałymi w wyniku nieuzasadnionych reklamacji obciążony zostanie Użytkownik.

 

 

6. Zobowiązania użytkownika

 

 1. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za bezpieczeństwo i użytkowanie hasłami i loginami wydanymi w związku z dostarczaniem usług. Użytkownik winien podjąć wszelkie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności tych haseł i loginów podczas korzystania z usług, a także nie może dopuścić do sytuacji, w której inna osoba niż użytkownik bez pozwolenia Użytkownika będzie korzystać z oferowanych usług.
 2. Użytkownik również zgadza się zaświadczyć, że wszystkie informacje podane podczas składania zamówienia na temat jego osoby, są autentyczne, a także, że nie korzysta on z naszych usług z zamiarem dokonania oszustwa bądź czynu niezgodnego z prawem, bądź też, z w celach komercyjnych (innym od tego,że składa on zamówienie).
 3. Zakazane jest umieszczanie, ładownie i przesyłanie zdjęć bądź też innych treści i materiałów graficznych, które zawierałyby jakiekolwiek niepokojące, zagrażające zniesławiające lub bluźniercze, pornograficzne treści lub ukazywałyby jakiekolwiek przejawy pedofilii, rasizmu czy nieposzanowania dla innych wyznań religijnych. Zakazane są również obrazy, które ukazują bądź mogą wzbudzać nienawiść względem jakiejś osoby lub grupy lub są jakkolwiek przestępcze, obraźliwe, grożące, prześladowcze lub łamią obowiązujące prawo.
 4. Użytkownikowi wolno przesyłać tylko takie obrazy, do których użytkownik ten posiada prawa autorskie (bądź, kiedy użytkownik otrzyma pozwolenie od autora obrazu na rozpowszechnianie i kopiowanie danego obrazu). Użytkownik musi również zagwarantować, że żaden z przesłanych obrazów, lub jego część w żaden sposób nie narusza praw autorskich, znaku handlowego, praw do projektu lub innej własności intelektualnej osoby trzeciej.
 5. Serwis nie będzie sprawdzał zawartości przesyłanych przez użytkownika obrazów. Jednakże, jeśli którykolwiek z przesłanych przez użytkownika obrazów nie będą przestrzegały wymienionych warunków i zastrzeżeń, a w szczególności paragrafu 6.3, wtedy zdjęcia takie będą usuwane ze skutkiem natychmiastowym bez żadnych zobowiązań w stosunku do użytkownika, który przesłał zdjęcia o treści naruszającej prawa.
 6. W przypadku, kiedy materiał przesłany przez użytkownika będzie naruszał wymienione warunki, będziemy mieli pełne prawo do współpracy z odpowiednimi organami porządku publicznego.
 7. Użytkownik musi upewnić się i zagwarantować, że komputer, którego używa odpowiada w pełni wymaganiom technicznym potrzebnym do wrzucania plików z obrazami, a także, że obrazy, które przesyła, są wolne od wszelkich wirusów i innych kodów lub szyfrów o właściwościach zanieczyszczających i destrukcyjnych.
 8. Posługiwanie się Internetem w trakcie ładowania obrazów jest w pełni na własne ryzyko Użytkownika i podlega wszelkim istniejącym odpowiednim prawom i regulacjom. Serwis nie będzie odpowiedzialny za żadne straty obrazów poniesione przez użytkownika na skutek dokonywanych przez niego operacji w sieci.
 9. Użytkownik posługując się Internetem w celu załadowania, przesłania plików ze zdjęciami, dokonuje wszelkich operacji na własne ryzyko i tylko Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia systemowe jego własnego komputera i utraty danych w skutek ładowania takiego materiału.
 10. Użytkownik zgadza się na zrekompensowanie i zabezpieczenie Serwisu od wszelkich kosztów, roszczeń, wydatków, kroków, postępowań prawnych na jakie naraził nas w trakcie niewłaściwego korzystania z naszych usług i naruszenia postanowień zawartych w paragrafie 5, oraz w przypadku pogwałcenia któregokolwiek z wymienionych warunków. W przypadku takiego naruszenia, użytkownik przyznaje i potwierdza, że zgadza się na rozwiązanie przez Serwis umowy z nim i anulowanie przez Serwis wszelkich oczekujących na zrealizowanie zamówień na produkty fotograficzne, które wcześniej złożył ten Użytkownik. Serwis zastrzega sobie również prawo do odmowy dostępu do usług w przyszłości Użytkownikowi, który naruszył którekolwiek z postanowień.

 

 

7. Ochrona prywatności

 

 1. Korzystając z naszych usług w serwisach internetowych Digitalalbum, Efotoksiazka, Efoto, które są własnością firmy Laboratorium i Sklepy Foto Lab z siedzibą w Mielcu powierzasz nam swoje dane osobowe. Jako firma stosujemy politykę prywatności jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.
 2. Informacje przekazane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz późniejszego korzystania z Serwisu wykorzystywane są w celach związanych z należytą realizacją zamówień składanych przez Użytkownika.
 3. Do zgromadzonych w systemie danych jak też przekazanych w trakcie korzystania z Serwisu materiałów dostęp ma wyłącznie wąskie grono personelu odpowiedzialnego za funkcjonowanie Serwisu oraz wykonanie zleceń w laboratorium, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.
 4. Dane osobowe, a w szczególności adres e-mail może zostać wykorzystany do przesyłania informacji na temat funkcjonowania Serwisu, a także ofert i informacji handlowych związanych z ofertą Serwisu do zarejestrowanych jego Użytkowników.
 5. Użytkownik ma prawo zadeklarować, że nie życzy sobie otrzymywać informacji promocyjnych. Stosowna opcja dostępna jest w ustawieniach konta.
 6. Materiały przekazane do realizacji zlecenia usuwane są z serwera po upływie 30 dni od daty przesłania ich na konto.
 7. Złożenie przez Użytkownika zamówienia w Systemie należy rozumieć jako zawarcie jednorazowej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem na wykonanie usługi określonej w zamówieniu.
 8. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niemożność ich wykonania wynikające z działania czynników niezależnych od Właściciela Serwisu, w tym w szczególności, lecz nie ograniczając do: strajków, awarii sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci publicznych, opóźnień powstałych w trakcie transportu, katastrof naturalnych i innych zdarzeń losowych. W przypadku zaistnienia opisanych powyżej okoliczności Serwis zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie poinformować Użytkownika o zaistniałym zdarzeniu i jego przyczynach.

 

 

8. Bezpieczeństwo i prawa autorskie

 

 1. Serwis dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obrazom i szczegółom kart kredytowych i debetowych, jakie zostały uzyskane od użytkownika podczas składania przez niego zmówienia.
 2. Zawartość wszystkich stron internetowych należy do właściciela zwanego Serwisem; właścicielem praw dotyczących programów graficznych jest firma Arealmedia. Wszystko to odnoszące się i związane z usługami świadczonymi przez Serwis jest chronione międzynarodowymi prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej.
 3. Wszystkie produkty, nazwy i logo firmy wspomniane w związku ze świadczonymi usługami są znakami handlowymi lub nazwami handlowymi indywidualnych właścicieli włączając w to Arealmedia. Użytkownik może ładować i ściągać materiały jedynie w celu złożenia zamówienia na dany produkt fotograficzny. Jednakże użytkownik nie może pod żadnym pozorem modyfikować, kopiować, powielać, ponownie publikować, ładować, przesyłać, transmitować czy rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów, a także nie może ściągać jakiegokolwiek materiału, wliczając w to, (ale nie ograniczając się do) tekst, grafikę, pliki wideo, wiadomości, skrypty, szyfry i/lub oprogramowanie bez naszej uprzedniej zgody.
 4. Użytkownik lub fotograf - właściwy autor zdjęcia (przedstawiony na piśmie przez użytkownika) pozostaje przez cały czas posiadaczem praw autorskich do samych obrazów jak i produktów wykorzystujących je. Użytkownik przesyłając zdjęcia do Serwisu zgadza się na udzielenie Serwisu ograniczonego, w pełni opłaconego i wolnego od przyznawania tantiem pozwolenia bez praw do wyłączności na użytkowanie, modyfikowanie, publiczne demonstrowanie, powielanie i rozpowszechnianie takiego materiału przesłanego przez użytkownika jedynie na stronach Serwisu. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszelkie prawa własności intelektualnej Serwisów są wyłączną własnością firmy Foto Lab Stanisław Bryg. Na mocy postanowień umowy o świadczenie usług, Użytkownikowi przysługuje możliwość korzystania z Programów Graficznych i Stron wyłącznie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Nieuprawnione korzystanie z Programów Graficznych lub Stron stanowi naruszenie postanowień Regulaminu i praw autorskich Właściciela Serwisów. Wszelkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do utworów będących własnością osoby trzeciej, które nie wynikają z Usługi, ale do których można uzyskać dostęp w trakcie korzystania z Usługi są własnością odpowiednich właścicieli utworów i są chronione prawem autorskim lub innymi prawami o ochronie własności intelektualnej

 

 

9. Zachowanie w poufności informacji

 

 1. Strony oświadczają, że postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się do wszelkich informacji, w tym technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych, organizacyjnych, danych osobowych i innych informacji każdej ze Stron, otrzymanych lub powierzonych, bądź pozyskanych przez Stronę do korzystania i/lub przetwarzania w związku z realizacją niniejszej Umowy, niezależnie od ich formy, źródła i sposobu pozyskania, zwanych w dalszej części niniejszego paragrafu „Informacjami”.
 2. Strony zobowiązują się do zachowania Informacji w tajemnicy przez okres trwania umowy współpracy aż do momentu jej zakończenia.
  W szczególności Strony zobowiązują się do:
  - wykorzystywania Informacji otrzymanych od drugiej Strony tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy,
  - zapewnienia takich warunków przetwarzania Informacji otrzymanych od drugiej Strony, aby w czasie realizacji niniejszej Umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do Informacji. Prawo dostępu do Informacji może być nadane jedynie tym pracownikom Stron, dla których prawo to jest niezbędne w celu realizacji niniejszej Umowy,
  - powstrzymania się od kopiowania, powielania bądź jakiegokolwiek rozpowszechniania Informacji dotyczących drugiej Strony lub jakiejkolwiek ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizacji niniejszej Umowy.
 3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy, jak również ustania celu przetwarzania Informacji z innych powodów, Strony zobowiązane będą zwrócić lub na żądanie zniszczyć wszystkie dokumenty zawierające Informacje, wraz z kopiami oraz usunąć Informacje z wszystkich nośników, oprogramowania i urządzeń wykorzystywanych do ich przetwarzania.
 4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania o każdym znanym Stronom przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu, a także do umożliwienia Stronie przekazującej Informacje przeprowadzenia na każde jej żądanie kontroli w zakresie przestrzegania postanowień niniejszej klauzuli przez drugą Stronę.
 5. Wyżej wymienione postanowienia nie będą miały zastosowania odnośnie jakiejkolwiek Informacji bądź jej części przekazanych przez Strony, jeżeli:
  - Informacja jest opublikowana, znana lub oficjalnie podana do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień Umowy i przepisów prawa, lub
  - Informacja została prawnie przekazana przez osobę trzecią, bez naruszania jakichkolwiek zobowiązań o jej nie ujawnianiu w stosunku do Stron Umowy, lub
  - Informacja została ujawniona przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony, lub
  - Ujawnienie Informacji jest wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadkach wątpliwych ciężar udowodnienia, że okoliczności wymienione w pkt. a-c powyżej miały rzeczywiście miejsce spoczywa na Stronie, która Informacje te ujawniła.
 7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości informowania osób trzecich przez Strony o fakcie zawarcia Umowy oraz możliwości podejmowania działań informacyjnych.

The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Regional Operational Program of the Podkarpackie Voivodeship for 2007-2013 and from the state budget "We invest in the development of the Podkarpackie province"

Cookies

Our website uses cookies to deliver services in accordance with Privacy Policy. You can specify the conditions for storage or access to cookies in your browser. Using the site without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device's memory.
I Agree